ثبات کیفیت

محصول گندم را می توان در اکثر مزارع کشاورزی کشت نمود. ذات این گیاه برای رشد و عمل آمدن، نیاز به آبیاری کمتری نسبت به سایر محصول زراعی دارد از این بابت این محصول اکثرا به صورت دیم کشت می شود و می توان آن را در اکثر نقاط کشور کشت نمود. اما نوع آب هوا و میزان آبیاری و بارندگی و نوع خاک تاثیر بسزایی در کیفیت دانه گندم دارد. بهترین دانه های گندم متعلق به استان های شمالی کشور و استان خوزستان است که فصل برداشت های متفاوتی دارند. آرد آکام از بهترین دانه های گندم کشور تهیه شده و در فصول مختلف سال با استفاده از بهترین محصول مزارع کشور و استفاده از گندم های وارداتی توانسته است از ابتدای شروع فعالیت خود آرد با کیفیت و محصولی ممتاز با ثبات کیفیت را برای مشتریان به ارمغان آورد.